Kontakt

Galeria

Medale Medale

PACZÓŁTOWICE 11.01.2018r.

73. rocznica śmierci ppor. „Tatara”

Czwartek 11 stycznia 2018 rok godz. 12.00 Paczółtowice.

Przy pomniku upamiętniającym ppor. Karola Ślusarczyka ps.„Tatar”, w 73 rocznicę śmierci żołnierza Armii Krajowej odbyła się uroczystość ku pamięci bohaterskiego dowódcy Plutonu Dywersji Bojowej 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Obwód Krzeszowice.

W uroczystości, złożenia kwiatów i zapalenia okolicznościowego znicza oraz oddania honorów, uczestniczyli przedstawiciele Rodzin Żołnierzy ppor. „Tatara”.

Po złożeniu hołdu ppor. „Tatarowi”, przedstawiciel młodego pokolenia Rodzin Żołnierzy ppor. „Tatara” zwrócił się do zebranych przypominając sylwetkę bohaterskiego żołnierza ppor. „Tatara”, który poległ tuż przed dniem, w którym znienawidzony niemiecki wróg został wypędzony z ziemi krzeszowickiej.

Szanowni Zebrani.

73 lat minęły od tamtego mroźnego śnieżnego dnia 11 styczna 1945 r. gdy tu w Paczółtowicach na tej wiejskiej drodze poległ w walce rażony wrogą niemiecką kulą ppor. „Tatar” Karol Ślusarczyk, 22 letni Dowódca Plutonu Dywersji Bojowej 12 Pułku Piechoty Armii Krajowej Obwodu Krzeszowice.

W walce z odwiecznym niemieckim wrogiem przelał swoją krew, która tutaj na tej drodze, czerwienią rozlała się po białym płaszczu śniegu otulającym wtedy polską ziemię i wsiąkła w nią głęboko. Ta czerwień krwi zlana z bielą śniegu zakwitła jak wysoko uniesiony sztandar walczącej Polski, świadczący że tu poległ polski żołnierz, zawsze gotowy do najwyższych poświęceń, do najwyższej ofiary dla Ojczyzny.

Oddał swe młode życie dla wolności Ojczyzny, której jako wierny syn, wzorem swych przodków, przez długich pięć lat wiernie służył wypełniając swój żołnierski obowiązek.

A był to obowiązek trudny i znojny wymagający odwagi i hartu ducha. Tych cech nie brakło ppor. „Tatarowi”. Wykształcał i umacniał w swych podkomendnych żołnierzach cechy odwagi i męstwa, dawał przykłady na wojennych szlakach dowodzonego oddziału, który w okupowanym kraju, na zapleczu głównego frontu walki narodów Europy z niemiecką nawałą, prowadził podjazdową partyzancką walkę z okrutnym bezwzględnym niemieckim najeźdźcą.

Widziały je partyzanckie ścieżki, polne drogi, leśne dukty i ostępy ziemi ojczystej, wiejskie drogi, ulice miast i osiedli w których wypełniając nakaz Ojczyzny, Narodu i rozkaz dowództwa, podporucznik „Tatar” z podległym oddziałem nękał, wrogie, butne, uzbrojone po zęby wrogie formacje niemieckiego aparatu ucisku zgrupowanego przy rezydencji Gubernatora Generalnego Gubernatorstwa w Krzeszowicach i okolicy.

Z podległymi drużynami „Miłkowskiego”, „Jaźwieca”, „Wilka” wiele wydeptał ścieżek i polnych dróg, na których w każdym miejscu i w każdej chwili czyhał zacięty, groźny wróg. Czyhała śmierć niesiona kulą bezwzględnego wroga, której tyle razy zwycięsko unikał. Nie było Mu jednak dane uniknąć swego żołnierskiego przeznaczenia. Na wiejskiej drodze Paczółtowic ppor. Tatara dosięgła niemiecka kula, przecinając nić jego młodego krótkiego mężnego życia. Bolesne i przykre że nastąpiło to tuż przed dniem, w którym znienawidzony niemiecki wróg został wypędzony z ziemi krzeszowickiej, czego tak bardzo oczekiwał pragnął, do czego też wielce się przyczynił swą walką, a czego nie dane było Mu doczekać.

Niech więc naszą narodu pamięć o Nim będzie dla Niego nagrodą za trud męstwo, poniesioną ofiarę krwi i życia na Ołtarzu Ojczyzny.

Cześć Jego Pamięci.

Cześć i Chwała Bohaterom.

 

                                                Paczółtowice 11.01.2018r.

Ta skromna uroczystość ku pamięci ppor. „Tatara” nie zgromadziła społeczności Ziemi Krzeszowickiej, młodzieży szkolnej, ani władz lokalnych. A pamięć o polskim bohaterskim dowódcy oddziału dywersji Armii Krajowej, jest cechą nadrzędną dla młodego pokolenia i następnych pokoleń Polaków, dla których będzie zawsze wzorem i przykładem wiernego syna Ojczyzny Polski.

Natomiast w gminie krzeszowickiej są honorowane pomniki upamiętniające sowieckich oprawców, które są postawione przez władze komunistyczne, w celu fałszowania historii dopuszczają się przerabiania tablic na pomnikach, wbrew „Ustawie o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=3597

Nawet na decyzję zmiany patrona ulicy w Krzeszowicach, komunistycznego działacza PPR i stalinowskich struktur oświatowych, społeczność miejscowa wyraża oburzenie, a rada miejska uznała odebranie patronatu działaczowi PPR za niezmiernie krzywdzące, podpierając tendencyjnymi opiniami wątpliwego biogramu, stwarzając pozorowany obraz wartości patriotycznych w gminie.

www.armiakrajowakrzeszowice.eles.pl/?page_id=3744

Odbudowanie mentalności patriotycznej w Gminie Krzeszowice staje się cechą nadrzędną w społeczności krzeszowickiej.